Obchodní podmínky pro sázkové poradenství provozované společností BETLIVE s.r.o.

Tyto obchodní podmínky obsahují práva a povinnosti mezi stranami smlouvy o poskytování služeb pro sázkové poradenství („smlouva“). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

Pro zájemce spotřebitele platí kromě příslušných částí obchodních podmínek rovněž zvláštní úprava občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele.

Smluvní strany

Poskytovatel sázkového poradenství („poskytovatel“):

BETLIVE s.r.o.

Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

Sídlo je rovněž adresou pro doručování i adresou provozovny pro podání stížnosti spotřebitelem

IČ: 19427166

Telefon: 775 775 567

E-mail: info@betlive.cz

Webové stránky: www.betlive.cz

Poskytovatel je podnikatelem v oblasti poskytování sázkového poradenství zaměřeného na kurzové sázení na sportovní zápasy a jiné sportovní události konané po celém světě. Poskytovatel provozuje internetové (webové) stránky www.betlive.cz, přes které služby poskytuje.

Zájemce:

Osoba, která využívá služby sázkového poradenství (sázkař) tj. fyzická osoba v postavení spotřebitele („zájemce spotřebitel“) nebo právnická osoba.

Sázkové poradenství

Sázkové poradenství je úplatná služba, která poskytuje rady, tipy a analýzy ohledně sázení na sportovní události. Služba má za cíl pomoci sázkařům při rozhodování, jaké sázky umístit a na které události vsadit a zvýšit šance sázkařů na úspěšné sázení a dosažení sledovaného výsledku v podobě výhry.

Sázkové poradenství nemůže odstranit riziko sázení, které je vždy spojeno se štěstím a náhodou, přestože poradci jsou specialisté, kteří se zaměřují na sledování a studium různých aspektů sportu, využívají statistiky, historické výsledky, aktuální formu hráčů nebo týmů a další relevantní informace k odhadování výsledků sportovních zápasů. Sázkové poradenství může být užitečné pro práci s informacemi a analýzy, není ale žádnou zárukou úspěchu; sázkaři by proto měli hrát zodpovědně a v mezích svých finančních možností.

Sázkové poradenství je určeno pouze osobám starším 18 let.

Sdělení před uzavřením smlouvy pro zájemce spotřebitele

S ohledem na charakter poskytované služby (pokud to není uvedeno v jiné části obchodních podmínek) poskytovatel spotřebiteli sděluje, že:

  • náklady na prostředky komunikace na dálku (telefon, fax, e-mail) se neliší od běžných sazeb poplatků za tyto komunikační služby,
  • poskytovaná služba probíhá tak, že se zájemce zaregistruje na webových stránkách poskytovatele, kde uvede své nacionále, kontaktní údaje a potvrdí, že je starší 18 let. Následně si vybere produkt služby (podrobnosti o produktu služby jsou uvedeny dále) a potvrdí, že si přečetl obchodní podmínky a souhlasí s nimi. Pokud bude zájemce spotřebitel žádat o zasílání tipů během lhůty pro odstoupení od smlouvy, výslovně to potvrdí. Potom bude zájemce vyzván k provedení platební transakce na bankovní účet BETLIVE s.r.o. s cenou za vybranou službu. Jakmile bude platba provedena, obdrží zájemce tip, analýzu a daňový doklad na svůj členský účet v sekci tipy na betlive.cz.

Odstoupení od smlouvy zájemcem spotřebitelem

Zájemce spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.

Odstoupení zájemce spotřebitel oznámí jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu.

Poskytovatel doporučuje využít Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy viz Příloha č. 1 obchodních podmínek. Odstoupení prostřednictvím formuláře bude kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrzeno.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li zájemce spotřebitel od smlouvy a poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti zájemce spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy (Příklad: Pokud dojde u produktu služby trvající 30 dní za cenu 5.000,- Kč k odstoupení od smlouvy po 14 dnech, má poskytovatel nárok na vrácení poměrné části ceny ve výši 2667,- Kč. Pokud odstoupí zájemce např. po 2 dnech bude vrácena částka 4667,- Kč).

Uzavření smlouvy o poskytování služeb

Smlouva se uzavírá prostřednictvím webových stránek poskytovatele. Na základě uzavřené smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytovat služby spočívající v poradenství při uzavírání sázek na sportovní události a zájemce se zavazuje zaplatit za služby cenu.

Zájemce si může vybrat z produktů služby, které obsahují 3 druhy předplatného a 3 druhy jednorázových tipů.

Předplatné se dělí na:

Členství Bronze

– obsahuje členství na 7 dní, kdy každý den bude dostávat 1 tip s kurzem 2+ analýzu a bude mít možnost podpory 24/7, cena členství je 1500,- Kč Tipy a analýzy jsou zasílané na členský účet na stránkách betlive.cz

Členství Silver

– obsahuje členství na 14 dní, kdy každý den bude dostávat 1 tip s kurzem 3+ analýzu a bude mít možnost podpory 24/7, cena členství je 2500,- Kč Tipy a analýzy jsou zasílané na email, nebo na členský účet na stránkách betlive.cz

Členství Gold

– obsahuje členství na 30 dní, kdy každý den bude dostávat 2 tipy jeden s kurzem 2+ a druhý s kurzem 3+ každý tip bude mít analýzu, dále obsahuje live zápasy, které nebudou každý den, ale minimálně jednou měsíčně, bude mít možnost podpory 24/7, cena členství je 5000,- Kč Tipy a analýzy jsou zasílané na email, nebo na členský účet na stránkách betlive.cz

Jednorázové tipy se dělí na:

Tip 2+

– jednorázový tip s kurzem 3+ za cenu 500,- Kč Tipy a analýzy jsou zasílané na email, nebo na členský účet na stránkách betlive.cz

Tip 3+

– jednorázový tip s kurzem 10+ za cenu 1 000,- Kč Tipy a analýzy jsou zasílané na email, nebo na členský účet na stránkách betlive.cz

Při uzavření smlouvy bude zájemci spotřebiteli umožněno požádat o zahájení plnění služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou u produktů s předplatným a trvá po dobu po dobu předplatného. Smlouva není automaticky prodlužována.

Poskytovatel vydá zájemci spotřebiteli potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku před tím, než začne poskytovat službu. Potvrzení musí obsahovat údaje podle § 1820 odst. 1 občanského zákoníku, pokud je podnikatel spotřebiteli neposkytl v textové podobě již před uzavřením smlouvy.

Cena a platba

Cena za poskytnutí služeb sázkového poradenství je uvedena na webových stránkách poskytovatele a v obchodních podmínkách u jednotlivých produktů služby.

Platba za služby sázkového poradenství se provádí předem, a to v souladu s platnými platebními metodami.

Odpovědnost poskytovatele

Poskytovatel prohlašuje, že není osobou podle § 2950 občanského zákoníku, která by byla v postavení příslušníka určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník a zájemce s tím souhlasí.

Poskytovatel nenese odpovědnost za případné ztráty nebo škody, které zájemce utrpí v důsledku využívání služeb sázkového poradenství.

Zájemce bere na vědomí, že sázení nese riziko a výsledky nemusí být předvídatelné.

Zájemce bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledek sázek klienta a sází na základě vlastního uvážení.

Zájemce má práva z vadného plnění v rozsahu přiměřeném předmětu služby a jejímu poskytnutí. Za vadu služby se nepovažuje doporučení poskytovatele, jak má zájemce sázet. Práva z vadného plnění jsou upravena v §§ 1914-1925 občanského zákoníku, přičemž je lze užít v rozsahu přiměřeném službě.

Zpracování osobních údajů

Poskytovatel zpracovává osobní údaje klienta v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Poskytovatel je oprávněn použít osobní údaje klienta za účelem poskytnutí služeb sázkového poradenství a pro interní statistiky.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písm. s) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, sděluje poskytovatel, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zájemce spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Žádné ustanovení těchto obchodních podmínek nevylučuje možnost zájemce spotřebitele obrátit se svým nárokem na příslušný soud.

Závěrečná ustanovení

Všechny případné spory mezi stranami vzniklé v souvislosti se smlouvou budou řešeny, pokud není uvedeno jinak, před příslušným soudem ČR podle práva ČR, a to i když vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek.

Tyto obchodní podmínky mají přednost před jinými dohodami mezi poskytovatelem a zájemcem.

Veškeré změny těchto obchodních podmínek jsou elektronicky zaznamenávány u poskytovatele, který je v případě žádosti zájemci zpřístupní.

Poskytovatel je oprávněn znění obchodních podmínek měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran smlouvy se vždy řídí tím zněním obchodních podmínek, za jejichž účinnosti vznikly, tedy k okamžiku uzavření smlouvy.

Tyto obchodní podmínky byly vyhotoveny dne 1.9.2023 jsou účinné od 1.9.2023 do doby jejich případné změny ze strany poskytovatele.

Příloha č. 1 Vzor odstoupení od smlouvy pro zájemce spotřebitele

Adresát:

BETLIVE s.r.o.

Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

Oznámení o odstoupení od smlouvy o poskytování služeb sázkového poradenství

Dne __________ jsem si na Vašich webových stránkách objednal službu sázkového poradentství produkt služby ___________, číslo smlouvy _____________

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedených služeb. Žádám o vrácení ceny služby v případě, že jsem nežádal o zahájení plnění služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Jinak žádám o vrácení poměrné části sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Příslušnou částku poukažte na můj bankovní účet číslo _______________ nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V _________________ dne _______________

_____________________

zájemce